Telf: +34 93 544 00 83

gestion activos

AUDITORIA

En quina situació es troba la seva empresa?
Treballa de forma segura?
Treballa de forma fiable?
Podria aumentar la productivitat dels seus actius?
El seu pla de manteniment està optimitzat?
Treballa de forma rentable?


FORMACIÓ

Manteniment centrat en la fiabilitat
AMFE (Anàlisi modal d'errors, efectes i criticitat)
Manteniment preventiu
Anàlisi de vibracions
Alineació d'equips rotatius.


CONSULTORIA

On es dirigeix?
Quins són els seus objectius productius?
Quins són els seus objectius de disponibilitat d'instal·lacions?
Quins són els seus objectius de confiabilitat i gestió d'actius?
Qins mètodes fa servir per garantir la fiabilitat dels seus sistemes? RCM, TPM, 5S, 6s, Manteniment proactiu?


EXECCUCIÓ

Manteniment predictiu
Anàlisi amplitut de vibració. ISO 18016.
Anàlisi d'espectre de vibració
Alineació d'equips rotatius
Termografía
Manteniment preventiu
Gestió d'ordres de treball
Optimització de freqüències d'intervenció per aconseguir més eficiència
Lubricació
Manteniment correctiu
Reparació de bombes i compressors
Treballs de tubería i soldadura


CONTROL

Indicadors de gestió: econòmics, humans, proactius, productius, rentabilitat


DECISSIÓ

Solucions tècniques
Solucions productives
Solucions humanes
Solucions econòmiques
Anàlisi d'inversions
Anàlisi de rentabilitat.


ENYINERIA

Balanç econòmic de recursos disponibles i recursos necessaris per a la consecució d'objectius de rendabilitat d'actius.
Organització, Gestió i Planificació del Projecte d'Optimització de Gestió d'Actius.
Càlcul d'equips crítics.
Realització dels equips crítics d'AMFE.
Pla de Manteniment Proactiu (Óptim Predictiu + Óptim Preventiu = Confiable).
Gestió de lubricació.
Gestió de Magatzems de Manteniment.
Gestió de Compres d'Aprovisionament Tècnic.
Manual de Manteniment del Manual de Qualitat.


SIMULACIÓ

L'EFICIÈNCIA DE LA GESTIÓ D'ACTIVOS significa permanentment realitzar una política de millora continua en la seva operativa diària, tant en els seus processos com en la gestió.

Desenvolupant el programa que us oferim, descobrirà com s'està gestionant les seves operacions (estat actual) i gradualment veureu com es redueixen dràsticament tots els seus costos associats a les ineficiències del seu sistema, aconseguint màxima eficiència i operativitat rendible. Exemple en k €

Auditoria: situació de partida
Cicle Enginyeria d'execució

Ampliar informació

Telf: 93 544 00 83
mecatres@mecatres.com

comparteix amb nosaltres