Telf: +34 93 544 00 83

seguridades y maquinaria 1Des de la publicació del Reial Decret 1215/1997 que estableix les Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, són moltes les empreses que necessiten adequar la seva maquinària.

Per a les màquines comercialitzades o posades en servei abans del 1995.01.01 són els mateixos usuaris els responsables de les modificacions pertinents per complir l'esmentat Reial decret. El procés que han de seguir és el següent:

~ Informe de posta en conformitat.
~ Adequació de la màquina segons l'informe.
~ Verificació que l'adequació s'ha fet correctament.
~ Termini de conservació de la documentació justificativa de tot l'anterior: tota la vida útil de l'equip.

En canvi, per a les màquines comercialitzades o posades en servei després del 1995.01.01 és el mateix fabricant el responsable que la màquina compleixi amb les condicions mínimes que estipula el Reial Decret 1435/92. En aquest cas el procediment a seguir és el següent:

~ Confecció de l'expedient tècnic complint les normes de seguretat.
~ Construcció de la màquina segons l'expedient tècnic.
~ Marcat CE (Directiva 98/37 / CE)
~ Instruccions d'ús, Declaració CE de conformitat.

A partir d'aquest moment és el client qui ha de complir el següent:

~ Adquirir la màquina amb marcatge CE i Declaració CE de conformitat.
~ Utilitzar-segons el RD 1215/1997.
~ Assegurar-se que la màquina segueix complint durant tota la seva vida útil el Reial Decret

Ampliar informació

Telf: 93 544 00 83
mecatres@mecatres.com

comparteix amb nosaltres